จุดกระจายถุงยางอนามัยในชุมชน
เลขบัตรประชาชน(ชื่อผู้ใช้MIS 13หลัก)*
รหัสหน่วยบริการที่รับผิดชอบ*
วันที่ติดตั้ง*
ปีงบประมาณ*  เช่น 2560
สถานที่
(ลากพิกัด) *
 

  สถานที่   Lat   Lng
สถานที่ ที่อยู่ตำบล อำเภอจังหวัด
พิกัด LatitudeLongitude
สถานที่ใกล้เคียง*                


ลำดับที่วันที่ติดตั้งสถานบริการสถานที่สถานที่ใกล้เคียงปีงบประมาณLatitudeLongitudeผู้เพิ่มข้อมูล 
1 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 6 ( ศาลาประชาคม ) นายจ่อย บุญไทย (อสม.) 2561 16.162331700325012 100.06632506847382 เพชรชนก แท่งทอง
2 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 8 ( ศาลาประชาคม ) นางบุญเริ่ม ประมูลทรัพย์ (อสม.) 2561 16.147181666666665 100.08174166666667 เพชรชนก แท่งทอง
3 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 7 ( ศูนย์สาธารณสุขมลฐานชุมชน ) นางอุดม ศรีชา (อสม.) 2561 16.14596624 100.14839346 เพชรชนก แท่งทอง
4 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 5 ( อาคารเอนกประสงค์ ) นางเก็บ โพธิ์เงิน (อสม.) 2561 16.1589097 100.078892 เพชรชนก แท่งทอง
5 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 4 ฝั่งหนองบัวน้อย นางพรวน คำป้อม (อสม.) 2561 16.129105 100.1248941 เพชรชนก แท่งทอง
6 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 3 ( อาคารเอนกประสงค์ ) นางบุญตา เทืองสันเที๊ยะ 2561 16.133231666666667 100.10420500000001 เพชรชนก แท่งทอง
7 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 2 นางนงนุช บุญดี (อสม.) 2561 16.157111874363824 100.12068510836185 เพชรชนก แท่งทอง
8 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 1 นางสำลี ว่างเว้น (อสม.) 2561 16.133231666666667 100.10420500000001 เพชรชนก แท่งทอง
9 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางมลเทียน ศรีเวียง บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ม.9 (อสม) 2561 16.1220827 100.1424102 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
10 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางปราณี แก้วชัง บ้านบึงลีใต้ ม.8 (อสม) 2561 16.0983057882018 100.122532214115 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
11 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางถวิล บัวศรี บ้านหนองเค้าแมว ม.7 (อสม) 2561 16.1345974499657 100.129870364418 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
12 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางนุจรินทร์ พรมอ่อน บ้านวังกระสูบ ม.6 (อสม/ผู้นำชุมชน) 2561 16.07864 100.11344 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
13 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางศิริวรรณ ศรีจันทร์กลัด บ้านวังกระสูบ ม.6 (อสม) 2561 16.08834654843 100.128797419138 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
14 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางสายหยุด สารินนท์ บ้านสะแวด ม.5 (อสม/ผู้นำชุมชน) 2561 16.1320286544255 100.091564434847 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
15 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางเอื้อมเดือน รอดอินทร์ บ้านบึงลีเหนือ ม.4 (อสม) 2561 16.120540 100.126910 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
16 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางจำเนียร ดีวัน บ้านทุ่งทอง (อสม.) 2561 16.1211333316495 100.10736091178 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
17 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นายทองมาก กองชัยสงค์ บ้านทุ่งกระทั่ง ม.2 (ผู้ใหญ่บ้าน/อสม) 2561 16.1260523024385 100.159418394356 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
18 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นาง ดาวรรณ โจมรัมย์ บ้านโพธฺ์ไทรงาม อสม หมู่ที่ 1 2561 16.12405 100.14246 ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย
19 16 ม.ค. 2561 รพ.บึงนาราง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ไร่ต.พัฒนา 2561 16.196234 100.117691 ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น
20 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสมไพรวัลย์ กันปี หมู่บ้านบึงทับจั่น 2561 16.202348 100.086456 พีรพงศ์ ภูสด
21 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม.สุนทร บุญนิตย์ หมู่บ้านทุ่งฟัก 2561 16.185845 100.0877836 พีรพงศ์ ภูสด
22 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม. สุรินทร์ ฉิมคง หมู่บ้านหนองจิกสี 2561 16.214678 100.107695 พีรพงศ์ ภูสด
23 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม.อัมพร คำศรี หมู่บ้านใหม่สุขเกษม 2561 16.206437 100.0663963 พีรพงศ์ ภูสด
24 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม.จินดารัตน์ กองใหญ่กลาง หมู่บ้านบ่อดีหมี 2561 16.2197289 100.0270866 พีรพงศ์ ภูสด
25 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม.สมพิษ พันคง หมู่บ้านเนินสำราญ 2561 16.2088325 100.0544575 พีรพงศ์ ภูสด
26 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.ตำลแหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม.พเยาว์ สัมพันธมิตร เลขที่ 102 ม.4 2561 16.2092372 100.0358735 พีรพงศ์ ภูสด
27 01 มิ.ย. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านอสม.วรกมล คำศิลา เลขที่ 44 ม.8 2561 16.2056565 100.0717473 พีรพงศ์ ภูสด
28 14 มิ.ย. 2561 รพ.สต.แหลมรัง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นายสมหมาย อภัยภักดิ์ บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.12 2561 สุกัญญา ทองแจ่ม
29 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางสาวพัลลภา วุ่นอินทร์ บานผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านทุ่งโป่ง 2561 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
30 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางสาวแสวง วงค์สุวรรณ์ 2561 16.228512322597 100.120498771593 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
31 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางนันทพร หิมพาน บ้าน อสม ม.8 บ้านหนองบอน 2561 16.2127122186681 100.176515582396 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
32 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นายจาตุรงค์ เกตุบางลาย บ้าน อสม ม.7 บ้านทุ่งศาลา 2561 16.1795364433798 100.186643603638 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
33 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางมะลิสา แท่งทอง บ้าน อสม. ม.6 บ้านหนองครก 2561 16.1935286463217 100.172899964648 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
34 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางมลเทียน ชมภูพื้น บ้าน อสม ม.5 บ้านสระมะพลับ 2561 16.1936471327584 100.1537543567 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
35 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นายทัน มิ่งใหญ่ บ้าน อสม ม.4 บ้านหนองแขม 2561 16.2341264743019 100.127687091751 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
36 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นางสาววิภาดา ดินแดง บ้าน อสม.3 บ้านห้วงปลาไหล 2561 16.2124443620879 100.176472667052 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
37 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กาญจนา พรหมเมศ อสม.2 บ้านหนองตาสิงห์ 2561 16.19744704072 100.13290946564 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
38 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วราภรณ์ แก้วเกิด (อสม .1 ต.บึงนาราง) 2561 16.1887479168146 100.150374773339 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
39 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ผู้นำชุมชน ม.12 2561 16.283324 100.0813457 เกตุศิริ จันทนูศร
40 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศูนย์กู้ชีพ อบต.ทุ่งใหญ่ 2561 16.279574 100.101460 เกตุศิริ จันทนูศร
41 01 เม.ย. 2561 รพ.สต.บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 2561 16.307506 100.028407 นฤมล พลบุตร
42 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 2561 16.278987 100.101931 เกตุศิริ จันทนูศร
43 01 เม.ย. 2561 รพ.สต.บ่อปิ้งเกลือ ต. อ. จ. 2561 นฤมล พลบุตร
44 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ 2561 16.275995 100.2440637 ทัชชกร กระจ่างศรี
45 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านวังปลากด 2561 16.292187 100.254308 ทัชชกร กระจ่างศรี
46 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศูนย์ข้อมูลหมู่ 10 บ้านลำนัง 2561 16.257189 100.249011 ทัชชกร กระจ่างศรี
47 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 2561 16.2736699 100.1866737 พีรพัฒน์ ต้นตระกูล
48 09 พ.ค. 2561 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โรงเรียนดงเสือเหลือง 2561 16.2681428 100.1832342 พีรพัฒน์ ต้นตระกูล
49 03 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองสะแก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ร้านปรีชา หมู่ 5 บ้านมาบมะไฟ 2561 16.303252 100.141024 กรวรรณ ศรีบรรเทา
50 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.หนองสะแก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ หมู่ 8 บ้านหนองขำ 2560 16.3142649 100.14027390000001 กรวรรณ ศรีบรรเทา
51 04 พ.ค. 2561 รพ.สต.เนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ร้านค้า ม.1 ร้านนายวินัยพิลึก ใกล้โรงเรียนบ้านเนินขวาง 2561 16.306236 100.202593 ชาลินี เพ็ชรคง
52 04 พ.ค. 2561 รพ.สต.เนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศาลาประชาคม ม.13 บ้านหนองปลิง 2561 16.300075 100.193895 ชาลินี เพ็ชรคง
53 04 พ.ค. 2561 รพ.สต.เนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร รพ.สต.เนินสว่าง 2561 16.306972 100.199139 ชาลินี เพ็ชรคง
54 01 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร บ้าน อสม.หมู่ 3 2561 16.369010992796355 100.19158959388733 สมทบ สอนราช
55 30 เม.ย. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม.หมู่ 10 2561 16.363030110807188 100.19644975662231 สมทบ สอนราช
56 01 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองคล้า 2561 16.334204013695658 100.17296433448792 สมทบ สอนราช
57 01 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่สิน ทางาม หมู่ที่13 บ้านหนองไม้แดง 2560 16.347691038704607 100.13461410999298 ชลธิชา ทาสัง
58 01 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร คลินิกสุกฤตาการพยาบาล 2561 16.365464691608654 100.19980251789093 สมทบ สอนราช
59 01 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศาลาประชมคมบ้านเกาะแก้ว 2561 16.37227929746891 100.17669796943665 สมทบ สอนราช
60 30 เม.ย. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร อู่ช่างเล็ก 2561 16.368228650326184 100.20639538764954 สมทบ สอนราช
61 01 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่เวียง หมู่ที่12 บ้านหนองหัวปลวก 2560 16.357594658023814 100.10525465011597 ชลธิชา ทาสัง
62 30 เม.ย. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ 2561 16.368486000169263 100.20618081092834 สมทบ สอนราช
63 01 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่น้อยหมู่15 บ้านสามปลัก 2560 16.341513890875763 100.10566234588623 ชลธิชา ทาสัง
64 01 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศูนย์กู้ชีพตำบลไผ่รอบ 2561 16.362453630567042 100.2082085609436 สมทบ สอนราช
65 01 พ.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศาลาประชาคมบ้านเนินตาล 2561 16.367343364273307 100.21107316017151 สมทบ สอนราช
66 01 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศาลาประชาคมหมู่ที่18บ้านหนองแห้วเจริญทรัพย์ 2560 16.354212865283543 100.08853912353516 ชลธิชา ทาสัง
67 08 พ.ค. 2561 รพ.สต.วังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เจ้หมวยอุปกรณ์ 2561 16.348086 100.263218 สาริณี จินาพรรณ์
68 10 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ศาลาประชาคมหมู่ที่1 2561 16.362622 100.220873 พิจิตรา รู้คงประเสริฐ
69 10 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโรงวัว 2560 16.348685 100.230859 พิจิตรา รู้คงประเสริฐ
70 10 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โรงเรียนวัดสระประทุม 2561 16.332720 100.208783 พิจิตรา รู้คงประเสริฐ
71 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ณัฐถวดีคลินิกการแพทย์และการผดุงครรภ์ 2561 16.0539662 100.55226 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
72 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 2561 16.0390318 100.5950904 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
73 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 2561 16.0297281 100.5742627 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
74 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอดงเจริญ 2561 16.0213315 100.5347878 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
75 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ศูนย์การศึกษานอกระบบตำบลวังบงค์ 2561 16.0205472 100.5677266 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
76 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านเบียบิวตี้ & สตูดิโอ สำนักขุนเณร 2561 16.0201503 100.5368491 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
77 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ไร่องุ่น 2561 15.9484967 100.7741812 สุธิศา โตพูล
78 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร บ้านหมู่ใหญ่บ้านหมู่ 6 2561 15.9525155 100.7898055 สุธิศา โตพูล
79 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สามแยกเข้าไร่องุ่น 2561 15.9678441 100.777969 สุธิศา โตพูล
80 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วัดคลองทราย 2561 15.9851463 100.7749809 สุธิศา โตพูล
81 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ทำการหมู่ 9 2561 16.00038 100.7457859 สุธิศา โตพูล
82 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร บ้าน อสม.หมู่3 2561 16.0113335 100.7426939 สุธิศา โตพูล
83 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 2561 15.9686958 100.7764944 สุธิศา โตพูล
84 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านผุ้ใหญ่เจียว 2560 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
85 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ศูนย์ ม. 4 บ้านหนองสองห้อง 2561 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
86 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ม.9 บ้านชลอมยาว 2561 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
87 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2561 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
88 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2560 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
89 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านค้า หมู่3 2561 15.9671652 100.5708127 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
90 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร อบต.ห้วยพุก 2561 15.9984606 100.5688326 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
91 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2561 16.0315293 100.655796 กุลธารินท์ ปียะดา
92 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร บ้าน อสม. 2561 16.0336745 100.6548156 กุลธารินท์ ปียะดา
93 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด 2561 16.0338034 100.608032 กุลธารินท์ ปียะดา
94 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร อบต.วังงิ้วใต้ 2561 16.0294918 100.6308465 กุลธารินท์ ปียะดา
95 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2561 16.0068773 100.594777 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
96 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์ 2561 15.998513 100.590714 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
97 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วัดห้วยพุก 2561 15.9729684 100.5747777 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
98 08 มี.ค. 2561 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ศาลเจ้าพ่อทับคล้อ 2561 16.168327248432508 100.5778254932435 นันทนา คำหอม
99 08 มี.ค. 2561 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.191154412115804 100.55493253895543 นันทนา คำหอม
100 08 มี.ค. 2561 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.173475117676382 100.57720542866821 นันทนา คำหอม
101 06 มี.ค. 2561 รพ.สต.สายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ศูนย์ ศสมช.หมู่11 บ้านบ่อทรายพัฒนา 2561 16.17932643743095 100.56449360363854 จีราภา ดิวรางกูร
102 01 มี.ค. 2561 รพ.สต.สายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง 2561 16185849 100573071 จีราภา ดิวรางกูร
103 06 มี.ค. 2561 รพ.สต.ทะนง ต. อ. จ. 0 บุญสม เขบัว
104 21 ก.พ. 2561 รพ.สต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร นาวสาวสกาวเดือน สาริกา 2561 16.3646463052571 100.55847287178 ไพรศาล อัดโดดดร
105 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.141598803642378 100.52936553955078 อากรณ์ กองฉลาด
106 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร บ้าน อสม. 2561 16.14250571893185 100.53160518407822 อากรณ์ กองฉลาด
107 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สนามกอล์ฟเขาทราย 2561 16.14217593203457 100.62978744506836 นางสาวกมลทิพย์ อินทศรี
108 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.148039873323288 100.61909079551697 นางสาวกมลทิพย์ อินทศรี
109 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.14984333526801 100.6298840045929 นางสาวกมลทิพย์ อินทศรี
110 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร - 2561 16.08418674286968 100.58307409286499 ดวงหทัย ศรีโนนยาง
111 12 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วัดไดอีเผือก 2561 16.083176471747677 100.58758020401001 ดวงหทัย ศรีโนนยาง
112 01 พ.ย. 2560 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.2483498315266 100.601044652779 ธิดารัตน์ สุขประเสริฐ
113 01 พ.ย. 2560 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร อบต.เขาเจ็ดลูก 2561 16.2803284123898 100.598338111501 ธิดารัตน์ สุขประเสริฐ
114 15 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.100659622563633 100.53833484649658 สมยศ ราชบังคับ
115 15 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.125314845082727 100.54618835449219 สมยศ ราชบังคับ
116 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหมัน 2561 16.212300 100.296118 สุนิสา ภู่ชัย
117 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านตัดผม 2561 16.201914 100.293373 สุนิสา ภู่ชัย
118 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 2561 16.219731 100.298561 สุนิสา ภู่ชัย
119 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนวัดเขารวก 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
120 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.8 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
121 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.7 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
122 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.5 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
123 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.6 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
124 13 ก.พ. 2561 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.266940333076736 100.5757462978363 สุกัญญา น้อยทอง
125 13 ก.พ. 2561 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.26751709467548 100.52642583847046 สุกัญญา น้อยทอง
126 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สสมช. ม.10 2561 รพีพรรณ โสภา
127 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สสมช. ม.9 2561 รพีพรรณ โสภา
128 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2561 รพีพรรณ โสภา
129 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร อบต.วังหลุม 2561 รพีพรรณ โสภา
130 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ใกล้ร้านตัดผม 2561 รพีพรรณ โสภา
131 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สสมช. หมู่1 2561 รพีพรรณ โสภา
132 12 ก.พ. 2561 รพ.สต.วังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.224646736250733 100.6324052810669 นิตยา เมฆสันต์
133 12 ก.พ. 2561 รพ.สต.วังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.228025614007823 100.62502384185791 นิตยา เมฆสันต์
134 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดหนองต้นพลวง ม.1 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 16.5664113 100.4998092 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
135 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 2560 16.5436916 100.5275597 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
136 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อบต.หนองหญ้าไทร 2560 16.5524607 100.5123736 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
137 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดคลองทรายใต้ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 16.5450999 100.5075124 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
138 12 ม.ค. 2561 รพ.สต.หนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล 2561 16.437155375083428 100.49021065235138 นายสำรวย เชยจันทร์
139 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดสากเหล็กเหนือ 2561 16.4900796655785 100.48894288875044 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
140 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อาคารชมรมชาวสากเหล็ก 2561 16.4895262164076 100.4816409945488 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
141 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ตลาดสดศรีละออ 2561 16.48884550558347 100.47883244633408 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
142 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 2561 16.49201579393316 100.48456192016602 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
143 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงพยาบาลสากเหล็ก 2561 16.506664559973693 100.46803951263428 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
144 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 2561 16.48799874739343 100.48900558430955 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
145 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.6 ตำบลคลองทราย 2561 16.5485713 100.5394119 ยศพัทธ์ ทวนทอง
146 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านพี่พรปวีย์ 2561 16.5656541 100.5500666 ยศพัทธ์ ทวนทอง
147 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.4 ตำบลคลองทราย 2561 16.5657403 100.5417861 ยศพัทธ์ ทวนทอง
148 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.3 ตำบลคลองทราย 2561 16.5443001 100.5616406 ยศพัทธ์ ทวนทอง
149 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.2 ตำบลคลองทราย 2561 16.5417587 100.5713574 ยศพัทธ์ ทวนทอง
150 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธานอสม ตำบลคลองทราย 2561 16.5698493 100.556812 ยศพัทธ์ ทวนทอง
151 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยเกตุ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ห้วยเกตุ 2561 16.276815 100.415341 แพรพลอย แก้วแกมเงิน
152 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.งิ้วราย 2561 16.26559 100.414206 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
153 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านอสม. ม.8 2561 16.212485 100.433194 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
154 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านอสม. ม.7 2561 16.241350 100.414259 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
155 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.6 2561 16.248183 100.412372 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
156 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.6 2561 16.248183 100.412372 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
157 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.5 2561 16.282976 100.418090 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
158 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.4 2561 16.190202 100.411921 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
159 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านค้า บ้าน อสม. ม.3 2561 16.198841 100.416637 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
160 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.2 2561 16.230225 100.416283 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
161 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.5 2561 อัญชลี กามินี
162 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.11 2561 อัญชลี กามินี
163 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.4 2561 อัญชลี กามินี
164 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เทศบาลตำบลหนองพยอม 2561 อัญชลี กามินี
165 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม.จันทณา สอาดเอี่ยม 2561 กัญจนา ราชประสิทธิ์
166 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.วังหว้า 2561 กัญจนา ราชประสิทธิ์
167 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.6 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
168 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ชลธิชา นิ่มชัยพงศ์ ม.5 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
169 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ประเสริฐ สุขพัฒน์ ม.4 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
170 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ม.3 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
171 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. วันนา คล้ายคลึง 45/1 ม.3 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
172 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิตร บ้าน อสม. สมบุญ หิรัญรัตน์ ม.2 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
173 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. หนึ่งฤทัย ชัยเวช ม.2 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
174 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ลำใย ฤทธิ์เดช ม.1 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
175 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.1 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
176 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ไผ่หลวง 2561 16.1735823 100.396892 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง