จุดกระจายถุงยางอนามัยในชุมชน
เลขบัตรประชาชน(ชื่อผู้ใช้MIS 13หลัก)*
รหัสหน่วยบริการที่รับผิดชอบ*
วันที่ติดตั้ง*
ปีงบประมาณ*  เช่น 2560
สถานที่
(ลากพิกัด) *
 

  สถานที่   Lat   Lng
สถานที่ ที่อยู่ตำบล อำเภอจังหวัด
พิกัด LatitudeLongitude
สถานที่ใกล้เคียง*                


ลำดับที่วันที่ติดตั้งสถานบริการสถานที่สถานที่ใกล้เคียงปีงบประมาณLatitudeLongitudeผู้เพิ่มข้อมูล 
1 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.5 2561 อัญชลี กามินี
2 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.11 2561 อัญชลี กามินี
3 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.4 2561 อัญชลี กามินี
4 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เทศบาลตำบลหนองพยอม 2561 อัญชลี กามินี
5 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม.จันทณา สอาดเอี่ยม 2561 กัญจนา ราชประสิทธิ์
6 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.วังหว้า 2561 กัญจนา ราชประสิทธิ์
7 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.6 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
8 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ชลธิชา นิ่มชัยพงศ์ ม.5 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
9 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ประเสริฐ สุขพัฒน์ ม.4 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
10 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ม.3 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
11 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. วันนา คล้ายคลึง 45/1 ม.3 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
12 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิตร บ้าน อสม. สมบุญ หิรัญรัตน์ ม.2 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
13 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. หนึ่งฤทัย ชัยเวช ม.2 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
14 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ลำใย ฤทธิ์เดช ม.1 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
15 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.1 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
16 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ไผ่หลวง 2561 16.1735823 100.396892 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
17 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ประเสริฐ สุจิตรา 2561 16.381980950102257 100.54164737462997 ไพรศาล อัดโดดดร
18 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.คลองสะแก ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร รพ.สต.บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2561 16.44504791759026 100.44922113418579 ฉลองชัย จันทรกิตติโอภาส
19 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.ยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 2561 16.33625286599942 100.56698620319366 ฤทัยรัตน์ ทะภูมินทร์
20 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.ยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 2561 16.33625286599942 100.56698620319366 ฤทัยรัตน์ ทะภูมินทร์
21 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 2561 16.375333954758325 100.54369658231735 ไพรศาล อัดโดดดร
22 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคูณ 2561 16.176145 100.373722 วรยศ ภูมิธรรมศิตติ์
23 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์ประชุมประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.วังสำโรง 2561 16.248179208708006 100.34021481871605 ปิติ ศรีสละ
24 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ม.1 ต.วังสำโรง 2561 16.23971731958914 100.30157089233398 ปิติ ศรีสละ
25 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง 2561 16.233222585642963 100.30520260334015 ปิติ ศรีสละ
26 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศาลากลางบ้าน ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561 ณัฐชา ทานะมัย
27 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านรองปลัด อบต. ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561 ณัฐชา ทานะมัย
28 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561 ณัฐชา ทานะมัย
29 08 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านขายของชำ 2561 พิชญ์ พิมพ์เมือง
30 07 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์การเรียนชุมชม หมู่ 1 ตำบลไทรโรงโขน 2561 พิชญ์ พิมพ์เมือง
31 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
32 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
33 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. หมู่ที่ 1 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
34 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
35 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม. หมู่ 9 2561 16.41559073782224 100.54876327514648 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
36 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 2561 16.39959709298155 100.56613326072693 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
37 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม. หมู่ 14 2561 16.40819872913493 100.53891688585281 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
38 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม. หมู่ 14 2561 16.406307585378737 100.53640365600586 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
39 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม.หมู่ 1 2561 16.408484328839403 100.52599936723709 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
40 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วัดบึงนาราง 2561 16.1889797436545 100.150514248208 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
41 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โรงพยาบาลบึงนาราง 2561 16.18829 100.12873 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
42 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม.หมู่5 2560 16.557386588589093 100.08368164300919 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
43 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่2 2560 16.556234781335696 100.04922330379486 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
44 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 2560 16.53825746919192 100.02888679504395 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
45 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่3 2560 16.561440998193085 100.02483129501343 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
46 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.463574065644746 100.09775251150131 พิเชษฐ อุ้ยตา
47 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.455113632620428 100.0887163643074 พิเชษฐ อุ้ยตา
48 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.52526759310524 100.05980900421639 พิเชษฐ อุ้ยตา
49 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.477859024734055 100.04319220208743 พิเชษฐ อุ้ยตา
50 12 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.479557079537937 100.05356927991409 พิเชษฐ อุ้ยตา
51 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 0 16.506201659484013 100.03721237182617 พิเชษฐ อุ้ยตา
52 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.50466379323363 100.06084263324738 พิเชษฐ อุ้ยตา
53 28 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รพสต.หนองหญ้าปล้อง 2560 16.55735059471662 100.04030227661133 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
54 05 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านชะโอน ประธานอสม.ตำบลคลองทราย 2560 16.571302 100.564206 ยศพัทธ์ ทวนทอง
55 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร รพ.สต.คลองทราย 2560 16.562546 100.549533 ยศพัทธ์ ทวนทอง
56 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านเกษร ประธาน อสม ม.6 2560 16.549391 100.538112 ยศพัทธ์ ทวนทอง
57 05 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านสามารถ ประธาน อสม ม.4 2560 16.565950 100.543151 ยศพัทธ์ ทวนทอง
58 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านดวงใจ ประธานอสม ม.3 2560 16.544611 100.561460 ยศพัทธ์ ทวนทอง
59 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านผู้ช่วยวิมล 2560 16.542101 100.571929 ยศพัทธ์ ทวนทอง
60 05 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านพรปวี อบต.คลองทราย 2560 16.550785 100.550785 ยศพัทธ์ ทวนทอง
61 01 ธ.ค. 2559 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อบต.วังทับไทร 2560 16.468823933797456 100.55734634399414 กชกร พุทธา
62 01 ธ.ค. 2559 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.วังทับไทร 2560 16.467576427786653 100.54121822118759 กชกร พุทธา
63 01 ม.ค. 2560 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านตลุกหิน 2560 16.482777448521535 100.55668115615845 กชกร พุทธา
64 01 ก.ค. 2560 รพ.สต.สายคำโห้ ต.สายคำโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.42275 100.49458 พิศเพลิน วิเชียรสรรค์
65 02 พ.ค. 2560 รพ.สต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 2560 16.470287492468778 100.49031257629395 อภิญญา บัวชุม
66 01 ส.ค. 2560 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2560 16.098762940070777 100.54005146026611 สมยศ ราชบังคับ
67 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.บ้านไร่ ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.0012445953334 100.360354443222 นิคม กล่อมดี
68 08 ก.ย. 2560 รพ.สต.โรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.428165 100.287332 ชนิตรา คมขำหนัก
69 08 ก.ย. 2560 รพ.สต.ป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร วัดท่ามะไฟ 2560 16.48299 100.388607 ประสูตร เพ็ชรภูมิ
70 08 ก.ย. 2560 รพ.สต.ป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านคลองอุดม 2560 16.530024849786 100.374952944775 ประสูตร เพ็ชรภูมิ
71 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร รพสต.ดงป่าคำ 2560 16.327763888384 100.385403335094 นางปรานอม บริบูรณ์โพธิรัตน์
72 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร วัดวังกระดี่ทอง 2560 16.51215948986554 100.27315322309732 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
73 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร วัดหาดมูลกระบือ 2560 16.53390880089835 100.2697481587529 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
74 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร รพ.สต.ย่านยาว 2560 16.50386303059275 100.27170080691575 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
75 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร วัดหงษ์ 2560 16.49612726566354 100.26964321732521 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
76 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.328760 100.362330 ศรีไพร สอนเขียว
77 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.346850 100.339860 ศรีไพร สอนเขียว
78 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร - 2560 16.373570 100.329860 ศรีไพร สอนเขียว
79 26 ก.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.12243926809667 100.38450319546018 เรขา ทองยิ้ม
80 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลภูมิ 2560 16.029078239546582 100.44874101877213 สมนึก ภู่ทอง
81 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ 2560 16.024154333914815 100.45003116130829 สมนึก ภู่ทอง
82 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.022303326439058 100.44651746749878 สมนึก ภู่ทอง
83 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.029691785762594 100.4574716091156 สมนึก ภู่ทอง
84 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วัดบางลำภู 2560 16.03138289497262 100.43467819690704 สมนึก ภู่ทอง
85 04 ก.ค. 2560 รพ.สต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่ หมู่ 9 2560 16.448410 100.354610 อักษร กล่อมจิตต์
86 04 ก.ค. 2560 รพ.สต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.474740 100.338710 อักษร กล่อมจิตต์
87 11 ม.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยคต ต. อ. จ. 2560 6.122697836158743 100.38323008460952 ธนะนันท์ เอี่ยมจุ้ย
88 01 ก.ย. 2559 รพ.สต.ห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2559 ธนะนันท์ เอี่ยมจุ้ย
89 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.บางไผ่ 2560 16.122697836158743 100.38323008460952 เรขา ทองยิ้ม
90 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วัดห้วยคตศรัทธาราม 2560 16.120696987722834 100.39719581723784 เรขา ทองยิ้ม
91 06 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ห้วยเขน ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร - 2560 16.023447962614757 100.4788863658905 ศศิวิมล จ้อยโหมด
92 06 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ห้วยเขน ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ห้วยเขน 2560 16.030179012295328 100.47552555799484 ศศิวิมล จ้อยโหมด
93 06 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ลำปะดา ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร - 2560 16.07493690048815 100.46903192996979 บุญส่ง วิเชียรปูน
94 01 มี.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิจร โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 2560 นางลั่นทม ชัยโย
95 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วัดวังสำโรง 2560 15.985274 100.419793 ทิพย์วารี บุญก๊อก
96 01 ต.ค. 2559 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โรงพยาบาลวังทรายพูน 2560 อุไรวรรณ บุญชุม
97 03 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 2560 16.056182033624744 100.37731815129519 อรพินท์ ยิ้มสบาย
98 02 มิ.ย. 2560 รพ.สต.วังทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 15.9992130884316 100.341763876968 นิรุทธ์ เรืองวิชา
99 10 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร งานให้คำปรึกษา รพร.ตะพานหิน 2560 วันเพ็ญ แพมงคล
100 10 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ในโรงเรียนตะพานหิน 2560 วันเพ็ญ แพมงคล
101 10 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ในโรงเรียนเทศบาล 2 2560 วันเพ็ญ แพมงคล
102 10 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 2560 วันเพ็ญ แพมงคล
103 10 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านพิซซ่าหน้าโรงเรียนชื่น 2560 วันเพ็ญ แพมงคล
104 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร วงดนตรีลูกทุ่ง ทอมดี-ตะวันแดนท์ 2560 16.46175 100.12840 อลิศรา จรลี
105 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา 2560 16.46591 100.13291 อลิศรา จรลี
106 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร อู่ช่างจิรวัฒน์ 2560 16.46301 100.12640 อลิศรา จรลี
107 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ช่างโอ๊ต มอเตอร์ไซค์คลาสสิค 2560 16.46369 100.13910 อลิศรา จรลี
108 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เสริมสายเชอร๊่ 2560 16.46600 100.12858 อลิศรา จรลี
109 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศรีทนต์ ตัดผมชาย 2560 16.46399 100.13920 อลิศรา จรลี
110 10 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงงานนันยางการ์เมนท์ 2560 16.4719096 100.1448713 อลิศรา จรลี
111 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ 2560 16.0173092 100.5381495,1518 นางเสริมศรี อุดทะ
112 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร อาคาร SML บ้านคลองยาง 2560 15.9520373 100.6674585 สุธิศา โตพูล
113 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 2560 15.9683478 100.7740369 สุธิศา โตพูล
114 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ไร้องุ่นดงเจริญ 2560 15.9388925 100.7730377 สุธิศา โตพูล
115 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วัดคลองทราย 2560 16.015951 100.7309263 สุธิศา โตพูล
116 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่พักสายตรวจตลิ่งชัน 2560 16.0118902 100.7415328 สุธิศา โตพูล
117 20 พ.ค. 2560 รพ.สต.ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร รร.วัดลำประดาเหนือ 2560 16.068847 100.528314 ศันสนีย์ เปี่ยมพุก
118 20 พ.ค. 2560 รพ.สต.ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร รร.วัดมะกอกงอ 2560 16.044406 100.530023 ศันสนีย์ เปี่ยมพุก
119 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.คุยกระชาย ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม. ม.6 2560 16.55756655785061 100.09824872016907 ณัฐพร ชาญธัญกรรม
120 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.คุยกระชาย ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม. ม.7 2560 16.54335361086937 100.11813998222351 ณัฐพร ชาญธัญกรรม
121 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.คุยกระชาย ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 2560 16.531752107917768 100.15502572059631 ณัฐพร ชาญธัญกรรม
122 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.คุยกระชาย ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รพ.สต.คุยกระชาย 2560 16.533696025404552 100.14567017555237 ณัฐพร ชาญธัญกรรม
123 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 2560 16.554244812406388 100.07341146469116 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
124 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.หนองขาว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศูนย์เรียนรู้หมู่ 6 2560 16.45184944711392 100.01287937164307 วรพนิต ฟักบัว
125 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.หนองขาว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาว 2560 16.450717590353864 100.01401662826538 วรพนิต ฟักบัว
126 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.หนองขาว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านครูเจือ 2560 16.450388321693044 100.01867294311523 วรพนิต ฟักบัว
127 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.หนองขาว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ร้านครูเจือ 2560 วรพนิต ฟักบัว
128 18 พ.ค. 2560 รพ.สต.วังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร อบต.วังกรด 2560 15.997439384080524 100.472312271595 มินตรา โทนสังขอินทร์
129 18 พ.ค. 2560 รพ.สต.วังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 2560 16.019472643914153 100.48915386199951 นายชาญณรงค์ ทองสุข
130 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศาลาประชาคม ม.16 บ้านบ่อแร่ 2560 16.532410367883326 100.09056687355042 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
131 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ร้านซ่อมรถตลาดราชรถพอเพียง ม.13 2560 16.526763658662063 100.14662504196167 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
132 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านอสม.ม.13 นางเกษร ต้นมิ่ง 2560 16.512785028901494 100.1493501663208 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
133 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้าน อสม.ม.10 นางขนิษฐา ปานฤทธิ์ 2560 16.508505864282817 100.07867932319641 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
134 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านอสม. ม.9 นายจันทร์ เพ็ชรนิล 2560 16.523060808869776 100.13341784477234 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
135 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านอสม. ม.5 นายสมพงษ์ คงทับ 2560 16.493826375654518 100.14190435409546 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
136 01 พ.ค. 2560 รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านอสม.ม.3 พรม แย้มยิ้ม 2560 16.50957566431845 100.15337347984314 นายสมศักดิ์ จันทวงษ์
137 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านนายชาญ คำจริง ม.11 2560 16.553689468573342 100.16273975372314 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
138 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธานอสม.ม.10 2560 16.553689468573342 100.18127918243408 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
139 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ร้านค้าชุมชน ม.9 2560 16.580015119110495 100.13733386993408 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
140 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ร้านค้านางลำปาง ม.7 2560 16.570143421860116 100.15295505523682 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
141 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธานอสม.ม.5 2560 16.605350156990863 100.12016773223877 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
142 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร อู่ซ่อมรถช่างน้อย 2560 16.57475027690795 100.1222276687622 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
143 10 พ.ค. 2560 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นประดู่ ม.3 2560 16.585937894421342 100.1548433303833 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
144 01 ก.ค. 2557 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่สฐิต แตงอ่อน 2560 16.551056705668614 100.1709794998169 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
145 01 ก.ค. 2557 รพ.สต.บัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธานอสม.ม.1 2560 16.574750276907963 100.15793323516846 วราลีย์ ธนโชติกุลสิทธิ์
146 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 2560 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
147 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 2560 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
148 08 พ.ค. 2560 รพ.สต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร บ้านเกาะลาว ม.6 2560 16.456750 100.279170 รัตติกร ป่ายปาน
149 08 พ.ค. 2560 รพ.สต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร บ้านท้ายทุ่ง ม.10 2560 16.452240 100.319150 รัตติกร ป่ายปาน
150 08 พ.ค. 2560 รพ.สต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร บ้านดงชะพลู 2560 16.461480 100.296710 รัตติกร ป่ายปาน
151 08 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวดง ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวบึงหัวดงสามัคคี 2560 16.353448 100.4043692 นางสมหมาย โคกทอง
152 08 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวดง ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านหัวดง 2560 16.343977 100.4000346 นางสมหมาย โคกทอง
153 08 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวดง ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร วัดเขาพระ 2560 16.3282667 100.4020147 นางสมหมาย โคกทอง
154 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2560 15.9031804 100.5491986 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
155 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยร่วม ต. อ. จ. 2560 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
156 03 ม.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2560 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
157 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.ตลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.2 บ้านหนองสาหร่าย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 ยศพัทธ์ ทวนทอง
158 02 พ.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสมม.1 2560 ยศพัทธ์ ทวนทอง
159 02 พ.ค. 2560 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 นางฐิตาพร เรเรือง
160 02 พ.ค. 2560 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดสากเหล็ก ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 นางฐิตาพร เรเรือง
161 02 พ.ค. 2560 รพ.สต.บ้านหนองกรด ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร รพ.สากเหล็ก 2560 ตันหยง สุขเกษม
162 02 พ.ค. 2560 รพ.สต.บ้านหนองกรด ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร รพ.สต.บ้านหนองกรด 2560 ตันหยง สุขเกษม
163 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โลตัสสาขาตลาดตะพานหิน 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
164 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวดาน 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
165 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วัดเทวประสาท 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
166 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สุขภาพชุมชนแผ่นดินธรรม 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
167 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วัดพฤกษะวัน 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
168 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนตะพานหินวิทยาคารเทศบาล1 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
169 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ตลาดเทศบาลเมืองตะพานหิน 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
170 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สนามกีฬากลาง 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
171 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
172 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ชุมสายโทรศัพท์ TOT 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
173 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
174 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สถานีรถไฟตะพานหิน 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
175 25 เม.ย. 2560 รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนจันทวิทยา 2560 นางเสาวรี หวังประเสริฐ
176 25 เม.ย. 2560 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร อบต.ไผ่หลวง 2560 16.173481 100.396980 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
177 01 เม.ย. 2560 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ปั้มเชลล 2560 ยศยา แย้มทอง
178 01 เม.ย. 2560 รพ.ทับคล้อ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร อบต.เขาทราย 2560 ยศยา แย้มทอง
179 18 เม.ย. 2560 รพ.ทับคล้อ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สนามกอลฟเขาทราย 2560 ยศยา แย้มทอง
180 18 เม.ย. 2560 รพ.สต.ไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร วัดหาดมูลกระบือ 2560 16.50697315968451 100.28292685747147 นางเกศรินทร์ รู้คงประเสริฐ
181 18 เม.ย. 2560 รพ.สต.ไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร วัดท่าฬ่อ 2560 16.521283930046884 100.32029271125793 นางเกศรินทร์ รู้คงประเสริฐ
182 18 เม.ย. 2560 รพ.สต.ไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร รพ.สต.ไผ่ขวาง 2560 16.512867 100.296002 นางเกศรินทร์ รู้คงประเสริฐ
183 08 มี.ค. 2560 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า 2560 พิชญ์ พิมพ์เมือง
184 08 มี.ค. 2560 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.2 ต.ไทรโรงโขน 2560 พิชญ์ พิมพ์เมือง
185 08 มี.ค. 2560 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.1 ต.ไทรโรงโขน 2560 พิชญ์ พิมพ์เมือง
186 12 เม.ย. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วัดราษฎร์เจริญวังหลุม 2560 อาทิตย์ บุญผล
187 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร อาคารอเนกประสงค์หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ 2560 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
188 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 2560 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
189 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 2560 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
190 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. 2560 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
191 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โงเรียนวัดเขารวก 2560 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
192 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.บ้านเขารวก 2560 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
193 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร รพ.สต.ท่านั่ง 2560 15.9649651610927 100.260763764382 สมศักดิ์ ก๊กมาศ
194 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร รพ.สต.ท่านั่ง 2560 15.9526937653389 100.247535088856 สมศักดิ์ ก๊กมาศ
195 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร รพ.สต.ท่านั่ง 2560 15.9636719029004 100.282688120204 สมศักดิ์ ก๊กมาศ
196 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร รพ.สต.ท่านั่ง 2560 15.9768683467035 100.273362100124 สมศักดิ์ ก๊กมาศ
197 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.รังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ร้านตัดผม ม.1 2560 16.45556652116011 100.2372944355011 กนกรัตน์ ทรัพย์ศิริ
198 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.รังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ร้านไพศาล โต๊ะสนุ๊ก ม.6 2560 16.411080436656334 100.22077202796936 กนกรัตน์ ทรัพย์ศิริ
199 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.รังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ร้านเกมATANGAME หมู่12 2560 16.43532368311091 100.20942091941833 กนกรัตน์ ทรัพย์ศิริ
200 29 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดคลองทรายใต้ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2559 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
201 01 ม.ค. 2560 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านวังทับไทร 2560 16.468962 100.558007 กชกร พุทธา
202 09 ธ.ค. 2559 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อบต.วังทับไทร 2560 16.468837 100.557367 กชกร พุทธา
203 01 ก.พ. 2560 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 กชกร พุทธา
204 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านค้า 2560 อาทิตย์ บุญผล
205 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ทำการกำนันตำบลวังหลุม 2560 อาทิตย์ บุญผล
206 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านอสม. 2560 อาทิตย์ บุญผล
207 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร อบต.ทับหมัน 2560 สุนิสา ภู่ชัย
208 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วัดบึงประดู่ 2560 สุนิสา ภู่ชัย
209 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ทับหมัน 2560 สุนิสา ภู่ชัย